نرم افزار حسابداری پرنس ویژه فروشندگان لوازم یدکیاگر به دنبال نرم افزاری ساده و مناسب شغل خود می گردید ما آن را به شما معرفی می کنیم .

با خرید این محصول شما می توانید تا 56000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 56000 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 11,200 تومان.


  • نصب و راه اندازی و آموزش رایگان در محل + استفاده از کلاس های آموزشی رایگان + پشتیبانی کاملاٌ رایگان در دفتر پشتیبانی شرکت
  • ارسال رایگان به سراسر ایران
560,000 تومان بدون مالیات.

در نرم افزار حسابداری تخصصی ویژه لوازم یدکی  امکان تعیین شماره فنی برای تمامی لوازم یدکی وجود دارد و می توان کلیه کالاها را با کد فنی آن کالا در سیستم تعریف کرده . به دلیل اهمیت سرعت می توانید کلیه کالاهای خود را به صورت پیشرفته جست و جو نمایید (با تایپ اولین حرف آن کالا ). می توانید کلیه فاکتور های خرید و فروش خود را هم به صورت کالای دکمه ای و هم از طریق فایل اکسل وارد نمایید . نرم افزار امکان فروش کلیه قطعات را به وسیله دستگاه های بارکد خوان برای شما میسر می سازد . در نرم افزار امکان ثبت فاکتور خدمات از جمله خدمات نصب و اجرت تعمیرات در نرم افزار وجود دارد. همچنین شما می توانید چندین سطح قیمت برای قطعات لوازم یدکی خود تعریف کنید(قیمت همکار ، مشتری و ...) . در فروشگاه های لوازم یدکی به دلیل زیاد بودن تعداد کالاها ،کنترل انبار امری مهم می باشد که می توان در نرم افزار برای کالاهای خود حداقل موجودی تعریف کرده و هنگام رسیدن کالاها به آن حداقل متناسب با گزارشات موجود ،خرید های لازم را انجام داد. به دلیل مهم بودن فروش نسیه برای بعضی افراد امکان تعیین مدت تسویه برای فاکتورها و هشدار در موعد مقرر و سررسید چک ها در نرم افزار وجود دارد .

صفحه اصلی نرم افزار    photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

خصوصیات بارز نرم افزار لوازم یدکی پرنس 

امکان ثبت کلیه قطعات لوازم یدکی    photo video slr camera icon 512x512 pixel 12
امکان تعیین نقطه سفارش برای قطعات و نمایش هشدار کسری کالا به کاربر     photo video slr camera icon 512x512 pixel 12
امکان تعیین چندین سطح قیمت برای قطعات با امکان چاپ لیست قیمت سطح دلخواه     photo video slr camera icon 512x512 pixel 12
امکان صدور پیش فاکتور با امکان تبدیل به فاکتور دائمی    photo video slr camera icon 512x512 pixel 12
تسویه فاکتور به صورت نقد، کارتخوان، چک، نسیه    photo video slr camera icon 512x512 pixel 12
امکان معرفی انبارهای نامحدود با قابلیت انتقال قطعات لوازم یدکی بین انبارها    photo video slr camera icon 512x512 pixel 12
امکان ثبت چک های دریافت شده از مشتریان و ثبت بستانکاری مشتری به صورت اتوماتیک    photo video slr camera icon 512x512 pixel 12
امکان خواباندن چک های دریافتی به بانک ها    photo video slr camera icon 512x512 pixel 12
گزارش گیری سود و زیان بر اساس قطعات، اشخاص،فاکتور، بین بازه زمانی    photo video slr camera icon 512x512 pixel 12
پشتیبان گیری از اطلاعات به صورت اتومات و به صورت دستی    photo video slr camera icon 512x512 pixel 12
بازیابی فایل های پشتیبانی برنامه به سادگی و در هر زمان    photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

سایر امکانات نرم افزار حسابداری لوازم یدکی پرنس:

tik4 کلیه عملیات خرید و فروش قطعات لوازم یدکی
tik4 گردش چک و بانک و عملیات مالی بصورت اتوماتیک
tik4 گروه گزارشات انبارداری
tik4 گروه هزینه و درآمد
tik4 گزارش سود بخش ها
tik4 گزارش دفتر تفصیلی اشخاص
tik4 گروه پیش فاکتور و سفارشات قطعات
tik4 گروه معامله قطعات لوازم یدکی
tik4 گروه گزارش دفاتر
tik4 گروه گزارشات زمانی قطعات مختلف کالا
tik4 تعیین مهلت تسویه برای فاکتورها و هشدار در موعد مقرر به کاربر
tik4 امکان درج تعداد نامحدود قیمت خرید و فروش برای هر قطعه ،سطوح قیمتی
tik4 امکان معرفی انبار، شرکت، سال مالی، صندوق، کاربر و ..... به تعدا نامحدود
tik4 امکان گزارش و هشدار سررسید چک های دریافتی
tik4 محاسبه سود بر اساس فاکتور فروش و فاکتور خدمات

سخت افزارهای قابل استفاده توسط نرم افزار حسابداری پرنس لوازم یدکی:

tik4 انواع نمایشگرهای لمسی

tik4 دستگاه های بارکد خوان

tik4 صفحه کلید های قابل برنامه ریزی

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی کلی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ حسابداري ﭘـﺮﻧـﺲ لوازم یدکی‬ :

tik4 ﺳﺎدﮔﯽ و رواﻧﯽ (اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وﯾﻨﺪوز را در ﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ داﻧﺶ حسابداري ﻧﺪارد.)
tik4 ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ و راﺣﺖ ﺑﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺧﻮدآﻣﻮز (آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ)، راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺼﻮر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ‬ .
tik4 اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻀﻤﯿﻦ از دﺳﺖ ﻧﺪادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮕﯿﺮی ﺧﻮدﮐﺎر، ﺳﺎﻋﺘﯽ، روزاﻧﻪ و دﺳﺘﯽ‬ .
tik4 ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﮔﺰارﺷﺎت‬ .
tik4 راه اﻧﺪازی اوﻟﯿﻪ (ﺳﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ) ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن و ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎی دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ‬ .
tik4 ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ اﻧﻮاع ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی ﻟﯿﺰری، ﺣﺮارﺗﯽ، ﺳﻮزﻧﯽ، ﺟﻮﻫﺮاﻓﺸﺎن و اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ 8 ‪ ،A5 ،A4 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی، 6 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی‬
tik4 ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﮐﻠﯿﻪ وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ‪ 7 , Vista , XP‬ اﻋﻢ از 32 ﺑﯿﺘﯽ و 64 ﺑﯿﺘﯽ‬ .
tik4 ﻧﺼﺐ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ 2 ﮐﻠﯿﮏ.‬
tik4 ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و روان‬ .

tik4 اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻔﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ‪ CD‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر‬ .
tik4 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﻧﺼﺐ و آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن‬ .
tik4 ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اﮐﺴﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ‬ .
tik4 اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ، ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد‬ .
tik4 ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺬف ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری و ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻦ‬ .
tik4 ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺿﺮوری در ﺗﻤﺎم ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﮔﻮﯾﺎ‬

مشخصات کلی

tik4سیستم عامل :win xp ,win vista , win 7 ,win8
tik4مناسب مشاغل :کلیه فروشگاهها و مراکز خدماتی و ...

اطلاعات پایه

tik4امکان معرفی قطعات لوازم یدکی به تعداد :بینهایت
tik4معرفی حساب اشخاص به تعداد :بینهایت
tik4امکان گروه بندی قطعات لوازم یدکی
tik4امکان گروه بندی اشخاص
tik4معرفی واحد برای انواع قطعات لوازم یدکی
tik4ثبت هزینه و درآمد

فاکتور ها

tik4صدور پیش فاکتور وصدرو فاکتور برگشت از خرید و فروش
tik4امکان استفاده از دستگاه بارکد خوان
tik4استفاده ازشماره فنی برای قطعات لوازم یدکی جهت صدور فاکتور
tik4ثبت شماره سریال کالا در فاکتورها
tik4محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای هر قطعات لوازم یدکی در فاکتورها
tik4محاسبه تخفیف کالا در هرسطر فاکتور
tik4محاسبه سود و زیان هرفاکتور دربخش مدیریت قسمت سود و زیان
tik4هشدار برای میزان اعتبار اشخاص درفاکتور فروش و سند پرداخت
tik4مشاهده فاکتورهای صادره
tik4امکان حذف و اصلاح فاکتور
tik4ثبت سند اتوماتیک برای فاکتورها
tik4امکان گزارشگیری از فاکتورها به صورت ستونی
tik4ثبت عکس کالا با امکان مشاهده در فاکتور
tik4ثبت زمان تسویه فاکتور
tik4امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور
tik4انبارداری

tik4ثبت نقطه سفارش کالا و گزارش کالاهایی که مقدارشان به نقطه سفارش رسیده است

عملیات بانک و چک

tik4کنترل برگه های دسته چک
tik4دفتر چک(انتقال چکها به بانک، تایید وصول چکها، برگشت چک، نقد کردن چک و رویت وضعیت چک و لغو آخرین مرحله آن)
tik4چستجوی پیشرفته چک
tik4پرینت چک، معرفی انواع چک های جدید وگزارش چک های پرینت شده
tik4هشداربرای چک ها واسناد پرداختنی(آلارم چک)
tik4امکان ثبت چکهای باطله و تضمینی دریافتی و پرداختی
tik4لیست چکهای برگشتی
tik4هشدار برا ی کسری بانک، هنگام نقد کردن یا تایید وصول اسناد پرداختنی و یا هزینه بانکی 

امکانات حسابرسی

tik4بررسی تعهد اشخاص (چکی و دفتری) و مرتب سازی براساس نام و کد شخص 
tik4معرفی چند صندوق و استفاده از سیستم چند صندوقه 
tik4روئیت و چاپ ریز حساب اشخاص به صورت تفکیکی 
tik4موجودی ریالی هر گروه کالا 
tik4مشاهده مانده صندوق به صورت لحظه ای 
tik4امکان درج هزينه در هرگروه هزينه 

گزارشات

tik4چاپ صورتحسابها ، فاکتورها ،حواله خروج از انبار، گزارشات و ... با کلیه چاپگرها و چاپ رولی فاکتور (8cm) 
tik4محاسبه سودوزیان به تفکیک ماههای سال و دوره زمانی دلخواه و به تفکیک هر کالا 
tik4گزارش موجودی ریالی کالا ، صندوق، بانکها و لیست فاکتورهای خرید و فروش 
tik4محاسبه سود و زیان هر شخص دربخش مدیریت قسمت سود و زیان 
tik4امکان پشتیبان گیری از برنامه به صورت اتوماتیک و دستی و امکان بازگرداني 
tik4وضعیت گردش کلیه حسابها (دفتر روزنامه)
tik4امکان گزارشگیری از دفتر روزنامه 
tik4ثبت رفتار کاربران :
tik4گزارش هاي نموداري و مقايسه اي 

سایر امکانات

tik4هشدار برای کسری صندوق، هنگام برداشت یا هزینه از صندوق
tik4تعريف کاربران و تعیین سطوح اختیارات هر کاربر
tik4دفترچه تلفن
tik4امکان صدور خودکار فایل مخصوص اداره ی دارایی TTMS 

مشخصات کلی

شماره مجوز : 8-22600-052133
مرجع صادر کننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قابل نصب روی سیستم عامل ویندوز : win xp-vista-7-8-10
مناسب مشاغل : کلیه فروشگاههای لوازم یدکی و مراکز خدماتی و ...

اطلاعات پایه

امکان معرفی کالا به تعداد : بینهایت
معرفی حساب اشخاص به تعداد : بینهایت
امکان گروه بندی کالاها :
امکان گروه بندی اشخاص :
معرفی واحد برای کالاها :

فاکتور ها

صدور پیش فاکتور وصدرو فاکتور برگشت از خرید و فروش :
امکان استفاده از دستگاه بارکد خوان :
استفاده ازشماره فنی برای هرکالا جهت صدور فاکتور :
ثبت شماره سریال کالا در فاکتورها :
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای هر کالا در فاکتورها :
محاسبه تخفیف کالا در هرسطر فاکتور :
محاسبه سود و زیان هرفاکتور دربخش مدیریت قسمت سود و زیان :
هشدار برای میزان اعتبار اشخاص درفاکتور فروش و سند پرداخت :
مشاهده فاکتورهای صادره :
امکان حذف و اصلاح فاکتور :

انبارداری

ثبت نقطه سفارش کالا و گزارش کالاهایی که مقدارشان به نقطه سفارش رسیده است :

عملیات بانک و چک

کنترل برگه های دسته چک :
دفتر چک(انتقال چکها به بانک، تایید وصول چکها، برگشت چک، نقد کردن چک و رویت وضعیت چک و لغو آخرین مرحله آن) :
چستجوی پیشرفته چک :
پرینت چک، معرفی انواع چک های جدید وگزارش چک های پرینت شده :
هشداربرای چک ها واسناد پرداختنی(آلارم چک) :
امکان ثبت چکهای باطله و تضمینی دریافتی و پرداختی :
لیست چکهای برگشتی :
هشدار برا ی کسری بانک، هنگام نقد کردن یا تایید وصول اسناد پرداختنی و یا هزینه بانکی :

امکانات حسابرسی

بررسی تعهد اشخاص (چکی و دفتری) و مرتب سازی براساس نام و کد شخص :
معرفی چند صندوق و استفاده از سیستم چند صندوقه :
روئیت و چاپ ریز حساب اشخاص به صورت تفکیکی :
موجودی ریالی هر گروه کالا :
مشاهده مانده صندوق به صورت لحظه ای :

گزارشات

چاپ صورتحسابها ، فاکتورها ،حواله خروج از انبار، گزارشات و ... با کلیه چاپگرها و چاپ رولی فاکتور (8cm) :
محاسبه سودوزیان به تفکیک ماههای سال و دوره زمانی دلخواه و به تفکیک هر کالا :
گزارش موجودی ریالی کالا ، صندوق، بانکها و لیست فاکتورهای خرید و فروش :
محاسبه سود و زیان هر شخص دربخش مدیریت قسمت سود و زیان :
امکان پشتیبان گیری از برنامه به صورت اتوماتیک و دستی و امکان بازگرداني :
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان :
وضعیت گردش کلیه حسابها (دفتر روزنامه) :

سایر امکانات

هشدار برای کسری صندوق، هنگام برداشت یا هزینه از صندوق :

دیدگاه کاربران
0

هیچ نظری ارسال نشده

نظر خود را بنویسید

*
*