نرم افزار تشریفات مجالس پردیساگر به دنبال کوتاه ترين مسير براي رسيدن به يک نرم افزار حسابداري کامل ، سريع ، زيبا و قابل اعتماد هستيد ، ما آن را به شما هديه مي دهيم !

با خرید این محصول شما می توانید تا 100000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 100000 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 20,000 تومان.


 • نصب و راه اندازی و آموزش رایگان در محل + استفاده از کلاس های آموزشی رایگان + پشتیبانی کاملاٌ رایگان در دفتر پشتیبانی شرکت
 • ارسال رایگان به سراسر ایران
1,000,000 تومان بدون مالیات.

معرفی نرم افزار پردیس

نرم افزار حسابداری تالار پذیرایی

پردیس میتواند قرارداد انواع مراسم را با بندهای دلخواه شما طراحی کند. مدیریت ارتباط با مشتری دارد که به شما در پیگیری های بعدی مشتریان کمک می کند.

اگر دوست دارید حسابداری سفارشات بیرونبر خود را ثبت و نگهداری کنید، این کار را از پردیس بخواهید تا برایتان انجام دهد. اگر بعضی از مشتریان شما مطمئن نیستند کدام منو و چطور مراسمی می‌خواهند! با تعیین الگوهای متنوع در پردیس، آنها را راهنمایی کنید.

با قابلیت های گسترده و گوناگون نرم افزار پردیس می توانید تمام نیازهای تالار پذیرایی شما حتی می‌توانید حقوق کارمندان روز مزد خود را با پردیس محاسبه و به ایشان پرداخت نمایید.


      نرم‌افزار پردیس برای چه مشاغلی مناسب است؟

نرم افزار پردیس با توجه به امکانات گسترده و پیشرفته بهترین گزینه برای مدیریت تالارهای پذیرایی می باشد. همچنین از نرم افزار پردیس میتوان برای حسابداری تالارهای پذیرایی بهره جست.

نرم افزار پردیس در کنار تالارهای پذیرایی می تواند برای مدیریت مجالس و مراسم مورد استفاده قرار گیرد.

       برخی از امکانات نرم افزار پردیس

 مراسم با بندهای دلخواه

پردیس میتواند قرارداد انواع مراسم را با بندهای دلخواه شما طراحی کند.

 مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت حرفه ای ارتباط با مشتری جهت پیگیری های بعدی مشتریان

 عملیات انبار براساس مراسم

قابلیت انجام عملیات انبار بر اساس مراسم و شرایط مربوط به مراسم

 ارائه گزارشهای تفکیک شده

ارائه گزارش تهیه کالا به تفکیک مسئول خرید، مسئول انبار و آشپزخانهﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ حسابداري ﭘـﺮدیس‬ :
- ﺳﺎدﮔﯽ و رواﻧﯽ (اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وﯾﻨﺪوز را در ﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ داﻧﺶ حسابداري ﻧﺪارد.)
- ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ و راﺣﺖ ﺑﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺧﻮدآﻣﻮز (آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ)، راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺼﻮر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ‬ .
- اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻀﻤﯿﻦ از دﺳﺖ ﻧﺪادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮕﯿﺮی ﺧﻮدﮐﺎر، ﺳﺎﻋﺘﯽ، روزاﻧﻪ و دﺳﺘﯽ‬ .
- ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﮔﺰارﺷﺎت‬ .
- راه اﻧﺪازی اوﻟﯿﻪ (ﺳﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ) ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن و ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎی دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ‬ .
- ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ اﻧﻮاع ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎی ﻟﯿﺰری، ﺣﺮارﺗﯽ، ﺳﻮزﻧﯽ، ﺟﻮﻫﺮاﻓﺸﺎن و اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ 8 ‪ ،A5 ،A4 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی، 6 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی‬
- ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﮐﻠﯿﻪ وﯾﻨﺪوزﻫﺎی ‪ 7 , Vista , XP‬ اﻋﻢ از 32 ﺑﯿﺘﯽ و 64 ﺑﯿﺘﯽ‬ .
- ﻧﺼﺐ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ 2 ﮐﻠﯿﮏ.‬
- ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و روان‬ .
- اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻔﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ‪ CD‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر‬ .
- ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﻧﺼﺐ و آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن‬ .
- ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اﮐﺴﻞ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ‬ .
- اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ، ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮس و ﮐﯿﺒﻮرد‬ .
- ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺬف ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری و ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻦ‬ .
- ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺿﺮوری در ﺗﻤﺎم ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﮔﻮﯾﺎ‬ .
- ﺗﻨﻮع ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ‬ .

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی نرم افزار مدیریت تشریفات مجالس ﭘـﺮدیس‬ :

 • امکان تعیین نوع مراسم
 • امکان ثبت اطلاعات کامل رزرواسیون
 • امکان ثبت سفارش
 • امکان ثبت الگوی مراسم
 • امکان تعریف محل های برگزاری مراسم
 • امکان پکیج بندی کالاها
 • امکان ثبت عملیات های انبار پس از انجام مراسم
 • امکان ثبت کلیه ملزومات مورد نیاز مراسم
 • امکان ثبت عملکرد پرسنل و محاسبه حقوق
 • امکان مشاهده آلبوم تصاویر مربوط به محل برگزاری و کالاهای تشکیل دهنده پکیج
 • امکان فسخ قرارداد و لغو کلیه عملیات های مالی
 • امکان تنظیم تقویم و پیشنهاد تاریخ های مشهور
 • نمایش تقویم ویژه مراسم
 • گروه گزارشات انبارداری
 • گروه هزینه ودرآمد
 • گروه گزارشات سرمایه ها
 • افزایش و کاهش سرمایه
 • گروه گزارشات دفاتر
 • گروه گزارشات زمانی کالا
 • ترازنامه
 • پنل ارسال پیامک

tik4 گزارش قــرارداد ها   photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

در این فرم تمامی اطلاعات قرارداد منعقد شده را نمایش می دهد، کاربر می تواند در حالت عادی بر روی وضعیت های یک قرارداد – که شامل ( ثبت شده، انجام شده و فسخ شده ) است – تاریخ مراسم، بخش، شخص یا اشخاص، بازه تاریخی قرارداد و نوع مراسم جستجو را انجام دهد. همچنین می تواند با استفاده از جستجوی پیشرفته بر روی آیتم های کم کاربرد تر قرارداد هم جستجو انجام دهد. در این فرم کاربر می تواند عملیات های ویرایش، چاپ، مشاهده نسخه چاپی، ارسال گزارش به اکسل، مشاهده نموداری اطلاعات جستحو شده و ... انجام دهد.

همچنین اگر قراردادی از یک سفارش به قرارداد تبدیل شده باشد این امکان در این فرم وجود دارد که کاربر بتواند سفارش مرتبط با این قرارداد را هم ببیند

درصورتی که سیستم کاربر بیش از یک سال مالی داشته باشد، در این فرم این امکان هم وجود دارد که بدون انتخاب سال مالی در ابتدای برنامه، بر روی هر سال مالی به دلخواه گزارش تهیه کنید.


tik4 تاییدیه انجام مراسم  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

در این فرم کاربر می تواند همانند گزارش قرارداد ها، قرارداد مورد نظر خود را مشاهده کرده و وضعیت یک یا چند قرارداد را همزمان با هم از وضعیت ثبت شده را به انجام شده تغییر دهد.


tik4 گزارش سفــارشات  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

در این گزارش هم می توان تمامی اطلاعات سفارشات ثبت شده را بسته به شرایط جستجو مشاهده کرده و بر روی اطلاعات جستجو شده عملیات هایی نظیر ویرایش، چاپ، مشاهده نسخه چاپی، ارسال گزارش به اکسل، مشاهده نموداری اطلاعات جستحو شده و ... را انجام دهد. همچنین در این فرم کاربر می تواند مستقیماً به فرم تعریف سفارشات مراجعه کرده و سفارش جدیدی را ثبت کند.


 tik4 تاییدیه انجام سفارش  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

در این فرم کاربر می تواند همانند گزارش سفارشات، سفارشات مورد نظر خود را مشاهده کرده و وضعیت یک یا چند قرارداد را همزمان با هم از وضعیت ثبت شده را به انجام شده تغییر دهد.


 tik4 گزارش رزرو مراسم  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

در این فرم کاربر می تواند اطلاعات کاملی از رزو ها را مشاهده کند، برای این منظور می تواند عملیات جستجوی خود را بر روی گزینه هایی همچون وضعیت رزرو مراسم، تاریخ مراسم، زمان بندی، شخص، تلفن، همراه، نوع مراسم، تاریخ تماس بعدی و ... انجام دهد. در این فرم کاربر می تواند عملیات های ویرایش، چاپ، مشاهده نسخه چاپی، ارسال گزارش به اکسل، مشاهده نموداری اطلاعات جستحو شده و ... انجام دهد.

در این فرم این امکان وجود داردکه مستقیماً رزرو انتخاب شده به قرارداد تبدیل شود، مستقیماً پی گیری رزرو انجام شود.


tik4 رزواسیون  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

در این فرم شما قادر به انتخاب تمامی موارد مربوط به مراسم خود می باشید:

o امکان انتخاب محل برقراری مراسم

o امکان مشاهده تصاویر مربوطه

o انتخاب زمان و مدت برگزاری مراسم، تعداد میهمان ها

o امکان پیشنهاد تاریخ های مناسب جهت برگزرای مراسم

o امکان مشاهده منوهای ارائه شده همراه با تصاویر

o امکان تغییر منو ها

o امکان محاسبه هزینه مراسم با توجه به جزئیات مراسم – می توان با تغییر منوها و جزئیات هزینه ها را کاهش داد.

پس از ثبت اولیه رزرواسیون امکان پیگیری های مجدد موجود می باشدو نهایتا امکان تبدیل رزرو به قرارداد قطعی (یا انصرافی) می باشد.


tik4 تنظیم قرارداد/سفارش  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

جهت ثبت قرارداد و سفارش های تنظیم شده مورد استفاده قرار می گیرد.

در سفارش، به دلیل اینکه قصد تهیه سفارش مشتری را داریم، نمی توانیم آیتم هایی مانند دست اندرکاران، الصاقات، نوع مراسم، محل برگزاری و جزئیات مراسم را وارد نماییم.


tik4 امکانات ثبت قرارداد/سفارش  photo video slr camera icon 512x512 pixel 12

1. مشخصات:

درج نوع مراسم، نام شخص، محل برگزاری، تاریخ و ساعت مراسم و تعداد میهمان ها و متن قرارداد و جزئیات و توضیحات مراسم در این بخش صورت می پذیرد.

از امکانات بارز این بخش، امکان مشاهده آلبوم عکس محل برگزاری، ویرایش بندهای قرارداد درج شده پیش فرض و امکان مشاهده جزئیات مراسم به تفکیک نوع مراسم

2. آیتم ها:

آیتم های توافق شده با مشتری در این قسمت درج می شود.

در تعریف کالا می توانید یک منو را تعریف نمایید و در این قسمت فقط اطلاعات منو را درج نمایید.

از امکانات بارز این بخش تغییر تعداد سفارشات به صورت هوشمند با تغییر تعداد میهمان می باشد.

3. ملزومات:

چنانچه در این مراسم نیاز به میز، صندلی و ملزومات این چنینی باشد در این قسمت می توانید آنها را وارد نمایید.

4. دست اندرکاران:

افرادی که در برگزاری این مراسم نقش دارند را در این قسمت با جزئیات سمت، تعداد نفرات و دستمزد هر نفر درج نمایید.

5. الصاقات:

چنانچه لازم باشد عکس یا فایل ضمیمه ای را در سیستم ثبت نمایید، از این قسمت می توانید اطلاعات را ثبت نمایید.

6. تسویه حساب:

امکان درج اطلاعات تسویه حساب در این قسمت وجود دارد (با احتساب تخفیف درصدی یا ریالی).

مشخصات کلی

tik4سیستم عامل : win xp ,win vista , win 7 ,win8
tik4مناسب مشاغل : تالار پذیرایی ، موسسات و شرکت های تشریفات مجالس ، باغ مجالس و ...


اطلاعات پایه

tik4ثبت هزینه و درآمد 
tik4افزایش/کاهش سرمایه 
tik4امکان تعیین نوع مراسم 
tik4امکان ثبت اطلاعات کامل رزرواسیون 
tik4امکان ثبت سفارش 
tik4امکان ثبت الگوی مراسم 
tik4امکان تعریف محل های برگزاری مراسم 
tik4امکان پکیج بندی کالاها 
tik4امکان ثبت کلیه ملزومات مورد نیاز مراسم 
tik4امکان مشاهده آلبوم تصاویر مربوط به محل برگزاری و کالاهای تشکیل دهنده پکیج 
tik4امکان تنظیم تقویم و پیشنهاد تاریخ های مشهور 
tik4نمایش تقویم ویژه مراسم 


انبارداری

tik4امکان ثبت عملیات های انبار پس از انجام مراسم 
tik4گروه گزارشات انبارداری 


امکانات حسابرسی

tik4امکان درج هزينه در هرگروه هزينه 
tik4امکان ثبت عملکرد پرسنل و محاسبه حقوق 
tik4امکان فسخ قرارداد و لغو کلیه عملیات های مالی 


گزارشات

tik4امکان پشتیبان گیری از برنامه به صورت اتوماتیک و دستی و امکان بازگرداني 
tik4ترازنامه و صورت حساب سود و زیان 
tik4وضعیت گردش کلیه حسابها (دفتر روزنامه) 
tik4گروه گزارشات سرمایه ها 


سایر امکانات

tik4پیام کوتاه: ارسال پیامک های عمومی شامل پیام های تبلیغاتی، تبریک، تخفیفات و ... 
tik4دفترچه تلفن 
tik4امکان صدور خودکار فایل مخصوص اداره ی دارایی TTMS 

مشخصات کلی

شماره مجوز : 8-22600-052133
مرجع صادر کننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قابل نصب روی سیستم عامل ویندوز : win xp-vista-7-8-10
مناسب مشاغل : تالار پذیرایی ، موسسات و شرکت های تشریفات مجالس ، باغ مجالس و ...

گزارشات

امکان پشتیبان گیری از برنامه به صورت اتوماتیک و دستی و امکان بازگرداني :
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان :
وضعیت گردش کلیه حسابها (دفتر روزنامه) :

سوالات متداول :

   سوالات متداول در مورد نرم افزار پردیس

آیا نرم افزار پردیس به تمدید نیاز دارد؟ در این صورت هزینه تمدید چقدر است؟

هزینه آبونمان سالیانه نرم افزار پردیس مبلغ 300,000 ریال می باشد که پرداخت این هزینه بصورت اختیاری بوده و کاربر با پرداخت هزینه آبونمان سالیانه ، میتواند از امتیاز بروزرسانی نرم افزار بهره مند گردد. اما درصورتیکه کاربر تمایلی به پرداخت هزینه های سالیانه نداشته باشد، تنها امتیاز بروزرسانی نرم افزار را نخواهد داشت و نرم افزار با آخرین نسخه بروزرسانی شده در دوره گارانتی کار خواهد کرد و کاربر از سایر امتیازات نرم افزار ازجمله پشتیبانی های تلفنی همانند قبل برخوردار خواهد بود.

سیستم کامپیوتری که جهت کار با نرم افزار پردیس  کاربر نیاز دارد، باید چه مشخصاتی داشته باشد؟

باتوجه به منابع سخت افزاری کمی که نرم افزار پردیس جهت نصب و اجرا نیاز دارد، به کاربران جهت انتخاب یک سیستم مناسب حق انتخاب زیادی می دهد. شما می توانید از یک کامپیوتر خانگی یا یک لپ تاپ معمولی تا یک کامپیوتر بدون کیس (All In One) و یا یک کامپیوتر صنعتی برای کار با نرم افزار پردیس استفاده کنید. نکته قابل توجه در این میان سالم بودن سخت افزارها می باشد که به مراتب از ظرفیت و مدل آنها مهمتر است.

آیا نرم افزار پردیس فایل آموزشی و راهنمای استفاده ی جامع ای دارد ؟

باتوجه به ارائه نسخه های بروزرسانی نرم افزار پردیس بصورت منظم و در فواصل زمانی معین و جهت جلوگیری از بوجود آمدن مغایرت در فایل های آموزشی و نرم افزار، بهترین روش جهت ایجاد فایل های آموزشی ، روش تولید فایل های آموزشی در درون نرم افزار است. در تولید فایل راهنما برای نرم افزار پلاکنیز از همین روش استفاده شده است. بنحوی که کاربر در هر یک از فرم های نرم افزار پلاک با فشردن کلید F1 میتواند به راهنمای آموزشی مربوط به همان فرم دست یافته و از آن استفاده نماید.

آیا میتوان از نرم افزار پردیس بعنوان نرم افزار صندوق مکانیزه فروش استفاده نمود؟

یکی از قابلیت های نرم افزار پردیس تولید فایل مالیاتی بر اساس آخرین مقررات سازمان امور مالیاتی می باشد. و با توجه به امکان تهیه گزارش موجودی کالاها در انبار ، امکان ثبت مشخصات خریداران و فروشندگان بصورت کامل و در صورت نیاز صدور فاکتورهای رسمی ، امکان نگهداری مانده حساب بدهکاری و بستانکاری مشترکین اعتباری و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ، نرم افزار زعفران مورد تایید اداره دارایی بوده و کاربران می توانند نرم افزار پردیس را بعنوان صندوق مکانیزه فروش به سازمان مربوطه معرفی نمایند.

سخت افزارها و نرم افزارهای جانبی که جهت کار با نرم افزار پردیس می بایست تهیه گردد چه مواردی هستند؟

جهت صدور فاکتور فروش و یا فیش مربوط به خریداران شما می توانید یکی از پرینترهای حراراتی و یا چاپگرهای معمولی موجود در بازار را تهیه نمایید و نرم افزار محدودیتی جهت چاپ بر روی انواع پرینتر ندارد. جهت استفاده از قابلیت نمایش شماره تلفن در داخل نرم افزار و شناسایی مشترک شما میتوانید دستگاه کالر آی دی T-Line را از بخش فروشگاه سایت تهیه نمایید. درصورتیکه تمایل به استفاده از قابلیت ارسال پیام کوتاه برای مشترکین خود از داخل نرم افزار را دارید ، شما می توانید بهمراه نرم افزار پلاک پنل ارسال پیامک را از ما تهیه فرمایید.

دیدگاه کاربران
0

هیچ نظری ارسال نشده

نظر خود را بنویسید

*
*